دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>آرشیو>
آرشیو
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
نام خانوادگی
نام
فارغ التحصیلدر حال تحصیل
مقطع
رشته
تاریخ شروع تحصیل
تاریخ فارغ التحصیلی
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 979
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع
1اطلاعات بیشترلیلاغیاثوندمحمدخانیشيميدكتري
2اطلاعات بیشترمجیدغنیمتیشيميدكتري
3اطلاعات بیشترویداغلامیان سفیدداربنیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
4اطلاعات بیشترفرزادغلامیانژئوفيزيكدكتري
5اطلاعات بیشترمصطفیغلامیرياضيدكتري
6اطلاعات بیشترسمیراغلامیرياضيكارشناسي ارشد
7اطلاعات بیشترروزبهغلامیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
8اطلاعات بیشترفاطمهغفاریرياضيكارشناسي ارشد
9اطلاعات بیشترمحسنغفاریفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
10اطلاعات بیشترمهدیهغفاریشيميدكتري
11اطلاعات بیشترامینعظیمیفيزيكدكتري پيوسته
12اطلاعات بیشتراریاعظیمیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
13اطلاعات بیشترعسلعطاخانیفيزيكدكتري
14اطلاعات بیشترمحمدرضاعطائیفيزيكدكتري پيوسته
15اطلاعات بیشترفایزهعشوریفيزيككارشناسي ارشد
16اطلاعات بیشتررضاعسگریشيميكارشناسي ارشد
17اطلاعات بیشترسپیدهعسگریشيميكارشناسي ارشد
18اطلاعات بیشترمایدهعزیززنجانیفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
19اطلاعات بیشترراضیهعزیزخانیفيزيككارشناسي ارشد
20اطلاعات بیشترمریمعزیزیانفيزيككارشناسي ارشد
21اطلاعات بیشترمائدهعزیزی ستودهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
22اطلاعات بیشترنگارعزیزیفيزيككارشناسي ارشد
23اطلاعات بیشترفهیمهعزیزیرياضيكارشناسي ارشد
24اطلاعات بیشترعلیعربیانفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي
25اطلاعات بیشترفاطمهعرب نصرت ابادیشيميدكتري
26اطلاعات بیشترسیامکعبدالهی اقدمشيميدكتري
27اطلاعات بیشتررضاعبدالملکیرياضيدكتري
28اطلاعات بیشترهانیهعبداللهیرياضيكارشناسي ارشد
29اطلاعات بیشترسکینهعبدی زاده کلانفيزيكدكتري
30اطلاعات بیشترهادیعبدی خجستهفن‌آوري اطلاعاتكارشناسي ارشد
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر