دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>آرشیو>
آرشیو
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
کشور
از تاریخ
تا تاریخ
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 199
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیفعنوان
1الهامصفائیسنتز و شناسايي كمپلكسهاي مس ليگاندهاي آمينو فنلات و بررسي امكان پذيري سنتز ليگاندهاي آمينو فنل با حالت اكسايش نا مشخص و كمپلكس هاي فلزي آن ه�
2بابککبودینسنتز و جدا سازي دياسترئومرها و انانتيومرهاي بيس آمينو و بيس هيدروكسي فسفينيك اسيدها
3یوسفثبوتیانبساط شتابنده كيهان- گرانش غير انيشتين به جاي انرژي تاريك
4میر فائزمیریاثر كازيمير غير تعادلي
5حمیدرضامحمدی خالصی فردمطالعه تحول كوچك مقياس ابر در سه بعد با استفاده از ليدار پس پراكنشي و تصوير برداري رقمي از آسمان
6محمد رضاکلاه چیبررسي ساز و كارهاي هم ساز كننده در قالب يك مدل خاص فيزيكي و آرايه اي از اتصالهاي جوزفسون
7بهزادحقیقیساخت و مطالعه الكنروشيميايي حساسگرهاي حياتي بر پايه تكنولوژي سل_ ژل و آنالوگ هاي پروس آبي
8رشیدزارع نهندیهمريختي بين مجتمع هاي سادگي
9مالکزارعیانترابرد بار و اسپين در نانو ساخنارهاي گرافيني
10فوادکاظمیكاربردهاي جديد كلريد قلع دو آبه در مطالعه احياء تركيبات نيترو
11محسنکمپانی زارعايجاد مدل كمّي وابستگي ساختار- فعاليت ضد HIV-1 بر اساس بهينه سازي اوزانِ همبستگيِ تغيير ناپذيري هاي موضعي گراف با كمك الگوريتم ژنتيكي
12بابککریمیطراحي و ساخت كاتاليزورهاي هتروژن جديد بر پايه جامدات معدني نانو- ساختار و كاربرد آنها در برخي تبديلات شيميايي
13حسینفضلیمطالعه ي برهمكنش بين برسهاي پلي الكتروليت (به روشهاي نظري و شبيه سازي كامپيوتري )
14منوچهرذاکرعدد رنگي و عدد كتابي گرافها
15سعادورسائیتعميم كمپلكسهاي سلولي در ابر هندسه
16جمالروئینتظريف چند وزني نا مساوي ينسن و كاربرد آن در هندسه فضاهاي باناخ
17سعادورسائیابرواريته هاي شوبرت و كمپلكسهاي سلولي
18محسنکمپانی زارعمطالعه وابستگي كمي ساختار- خاصيت در سمّيت اسيدهاي كربوكسيليك آليفاتيك توسط روشي بهبود يافته بر اساس الگوريتم ژنتيك
19میر فائزمیریكمانش رشته هاي مغناطيسي
20مالکزارعیاننوفه شليكي در فلزات فرومغناطيس پخشي
21منوچهرذاکركرانهايي براي عدد رنگي گرافها
22جمالروئینرده بندي فضاهاي هيلبرت و نامساويهاي فضاهاي باناخ
23بهزادحقیقیبررسي خصوصيات الكترود كربن- سراميك تغيير يافته با آنزيم لاكيز براي سنجش هاي بيوشيميايي تركيبات فنلي در سيستم تزريق- جريان
24عبدالرضاقدسچگونگي تشكيل اقيانوس هاس بازالتي ماه، همرفتي ناشي از برخورد شهابسنگي و توليد مذاب در جبه ماه
25محمد رضاکلاه چیبررسي رفتار ديناميكي نوسانگر در سيستم ترانزيستور تك الكتروني مجهز به نوسانگر
26سعادورسائیمقايسه كلاسهاي همولوژيك دوري وابسته به ابرسلولهاي شوبرت و كلاسهاي مشخصه ابركلافهاي برداري و بررسي نسبت ميان آنها
27محسنکمپانی زارعتفكيك مخلوط هاي سه تايي از سودوافدرين HCI ، دكسترومتورفان HBr ، و سديم بنزوات در شربت ها با استفاده از انتخاب طول موج با محاسبه سيگنال آناليت خا�
28حمیدعبداللهیاندازه گيري اسپكتروفتومتري رنگهاي خوراكي در مخلوطها با استفاده از تحليل فاكتوري كاهش مرتبه
29منوچهرذاکرعدد b- رنگي گرافها
30رشیدزارع نهندیگرافهاي متناظر با حلقه هاي جابجايي (2)
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد    صفحه آخر