دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 
پاييز 1396بهار 1396زمستان 1395پاييز 1395

برنامه درسی دانشگاه

زمستان 1396 (2018)
درس مدرس زمان مکان
1- سمینار محمدی نژاد, س

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I004
کلاس I004
2- زیست مولکولی پیشرفته یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I003
کلاس I003
3- بیوشیمی غشا مراتان, ع

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I101
کلاس I101
4- بیوفیزیک نظری محمدی نژاد, س

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I004
کلاس I004
5- بیوشیمی فیزیک پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک حسنی, ل

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I004
کلاس I004
6- زیست مولکولی پیشرفته2 اکبری بیرگانی, ش

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I101
کلاس I101
7- آنزیم شناسی عمادی, س

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I101
کلاس I101