دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 
Library

 بيوشيمي _ الزامي ( 18 واحد فصلي )  :

 

3 واحد آنزيم شناسي 1

3 واحد

كنترل متابوليسم 2
3 واحد بيوشيمي ليپيدوقند 3
3 واحد روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك 4
3 واحد بيوشيمي پروتئينها و اسيدهاي نوكلئيك 5
3 واحد زيست مولكولي پيشرفته 6

 بيوشيمي _  اختياري (12 واحد فصلي) :

 

3 واحد بيوشيمي هورمونها 7
3 واحد بيوشيمي سيستم عصبي 8
3 واحد عوامل سرطان زايي 9
3 واحد

بيوشيمي كروماتين

10
3 واحد

بيوشيمي غشا

11
3 واحد

بيوشيمي فيزيك

12

 بيوفيزيك _ الزامي (18 واحد فصلي )  :

 

3 واحد  بيوفيزيك مولكولي 13
3 واحد بيوفيزيك پرتوي 14
3 واحد روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك 15
3 واحد بيوفيزيك سلولي 16
3 واحد  زيست مولكولي پيشرفته  17
3 واحد  بيوشيمي فيزيك پروتئينهاواسيدها نوكلئيك 18

 بيوفيزيك _ اختياري (12 واحد فصلي)  :

 

3 واحد

 بيوفيزيك غشا

19
3 واحد

 بيوفيزيك نظري

20
3 واحد

 مدل سازي مولكولي

21
3 واحد

 عوامل سرطان زايي

22
3 واحد

 بيوشيمي فيزيك

23

 سمينار و پايان نامه_ الزامي (14 واحد فصلي ) :

 

2 واحد

 سمينار

24
12 واحد

 پايان نامه

25