24 اردیبهشت 1397

سخنرانی دکتر خوشامن و دکتر جهان افروز در سالن سخنرانی دانشکده شیمی

سخنرانی اول
Evaluation of structure, stability and chaperoning function of R12C mutant form of human αA-crystallin under oxidative stress: The pathomechanism of the associated congenital cataract incidence
ارائه دهنده: دکتر کاظم خوشامن، دانش آموخته دکتری تخصصی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه شیراز
زمان، تاریخ و محل ارائه: ساعت 14، دوشنبه 97/2/24 ، سالن سخنرانی دانشکده شیمی

سخنرانی دوم
بررسی اثرات سیلیبینین در رده های سلولی MCF-7 و T47D سرطان پستان
ارائه دهنده: دکتر زهره جهان افروز، دانش آموخته دکتری تخصصی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه تهران
زمان، تاریخ و محل ارائه: ساعت 11، سه شنبه 97/2/25 ، سالن سخنرانی دانشکده شیمی

چکیده سخنرانی دکتر جهان افروز
چکیده سخنرانی دکتر خوشامن