دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 
پاييز 1396بهار 1396زمستان 1395پاييز 1395

برنامه درسی دانشگاه

زمستان 1396 (2018)
درس مدرس زمان مکان
1- شیمی تجزیه پیشرفته تخصصی دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس p 2 p
2- سمینار محمدی, ف

دوشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C001
3- شیمی کوانتومی1 چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C001
4- سینتیک،ترمودینامیک و مکانیسم واکنشهای معدنی1 شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C101
5- موضوعات ویژه نظری, ف

یکشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس p 2 p
کلاس p 2 p
6- شیمی فیزیک معدنی2 زکوی, س

چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C001
7- سمینار نجف پور, م

یکشنبه ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
کلاس C001
کلاس C001
8- سمینار محمدی نژاد, س

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I004
کلاس I004
9- سمینار کاظمی, ح

سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C101
10- سمینار نشاط, ع

سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C101
11- اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1 (اصول) ورمقانی, ف

دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
12- سمینار کمپانی زارع, م

سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C101
13- سمینار لشگری, م

یکشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C002
14- مباحث نوین در شیمی فیزیک لشگری, م

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C002
15- سمینار کریمی, ب

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
یکشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
16- سمینار عبداللهی, ح

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C101
کلاس C101
17- سینیتیک و مکانیسم واکنش های معدنی 1 نجف پور, م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس p 2 p
کلاس p 2 p
18- موضوعات ویژه در شیمی تجزیه دکتری کاظمی, ح

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
19- سنتز مقدماتی قلی نژاد, م

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس p 2 p
کلاس p 2 p
20- الکتروشیمی تجزیه ای 1 ورمقانی, ف

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس p 2 p
کلاس p 2 p
21- سنتز نامتقارن دکتری کریمی, ب

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C002
کلاس C002
22- سمینار نظری, ف

چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
چهارشنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C101
کلاس C101
23- سمینار زکوی, س

چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C002
24- سمینار قلی نژاد, م

چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C001
25- سمینار نجف پور, م

چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C101
26- سمینار کمپانی زارع, م

چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C101
27- سمینار کوثری, م

چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C101
28- سمینار چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C101
29- الکتروشیمی پیشرفته1 لشگری, م

دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
30- سمینار کبودین, ب

چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C001
31- سمینار شهسواری, ح

شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس C001
32- موضوعات ویژه نظری, ف

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس p 2 p
کلاس p 2 p
33- شیمی آلی فلزی شهسواری, ح

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C101
کلاس C101
34- مباحث نوین در شیمی فیزیک محمدی, ف

شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C001
کلاس C001
35- واکنش‌های کاتالیزوری دکتری نجف پور, م

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
36- روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی 1 طهماسبی, ا

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
37- ترمودینامیک آماری 1 کوثری, م

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
38- طیف سنجی در شیمی معدنی 1 نشاط, ع

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
39- مباحث نوین در شیمی آلی دکتری قلی نژاد, م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
40- روشهای نوین در شیمی تجزیه دستگاهی طهماسبی, ا

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس M101
کلاس P003
41- شیمی آلی پیشرفته تخصصی 2 کاظمی, ف

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C001
کلاس C001
42- موضوعات ویژه کوثری, م

شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس C002
کلاس C101
کلاس C101
کلاس C002
43- شیمی کوانتومی1 نظری, ف

شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C002
کلاس C002
44- سمینار کبودین, ب

سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
کلاس Torkaman Lecture Hall
45- مباحث نوین در شیمی تجزیه دکتری کمپانی زارع, م

شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
46- سمینار کریمی, ب

سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس Torkaman Lecture Hall
47- زیست مولکولی پیشرفته یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I003
کلاس I003
48- بیوشیمی غشا مراتان, ع

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I101
کلاس I101
49- بیوفیزیک نظری محمدی نژاد, س

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I004
کلاس I004
50- بیوشیمی فیزیک پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک حسنی, ل

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I004
کلاس I004
51- زیست مولکولی پیشرفته2 اکبری بیرگانی, ش

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I101
کلاس I101
52- آنزیم شناسی عمادی, س

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I101
کلاس I101
53- سمینار نیک فرجام, ن

سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس C002
54- شیمی فیزیک آلی 1 کبودین, ب

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C001
کلاس C001
55- مباحث نوین در شیمی تجزیه 1 عبداللهی, ح

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس C101
کلاس C101