دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 


     nano.ir

      insf.org

zOrganic Chemistry Topics
 

 

General Topics

Analytical Chemistry Topics

Inorganic Chemistry Topics

Organic Chemistry Topics

Physical Chemistry Topics

List of Chemistry Journals - Abbreviations

 
 
 
  General Topics  
  General Topics  
 

General Chemistry Online! - an interactive guide and Web resource for students and teachers of introductory college chemistry, maintained by Fred Senese of Frostberg State University (MD). A well-organized wealth of material, including collections of notes and guides for introductory General Chemistry, skills checklists and online self-grading examinations, and a Q&A column.

 

Virtual Chembook - this nicely-done site by Charles Ophardt of Elmhurst College covers a wide swath of general, organic, and environmental chemistry. The text material is interesting and well written without attempting to be encyclopedic.

 

Chemistry Web Resources - this site maintained by Ron Rinehart of Monterey Peninsula College contains a wealth of material oriented toward chemical education, all well organized in a visually-attractive way.

 

The Chem Team - a high school chemistry course

 

CHEMystery: an interactive guide to chemistry. A collection of topics related to high school chemistry. This site was developed by a group of students for a 1997 event and is probably not being maintained.

 

Chemistry AP Exam Practice - this site was built by a Chemistry teacher to help his students prepare for the AP exam, and is worth looking at!

 

College physics for students of biology and chemistry - This hypertextbook by Ken Koehler is nicely organized and is the ideal place to go when your Chemistry textbook lets you down.

 

How to pass chemistry - sound advice that is widely ignored.

 

Practice exams and problems - these were developed for the course at U. of Connecticut, but are open to the public and get marked online-- a great way to determine if you are ready for the day of judgement in your local course. Scroll down to near the bottom part of the page for problems on specific topics.

 

High School Resources on the Web - this collection of links at Bob Jacob's Wilton HS site should be equally valuable for college-level General Chemistry.

 

This week in the history of Chemistry gives you a quick view of where it all came from.

 

Discovery and naming of the chemical elements - this site by David Trapp organizes the elements according to whether their names are derived from celestial objects, places, minerals, etc.

 

Discovery of the elements - > {Elementistory} provides very brief summaries; the 

 

Los Alamos periodic table offers more comprehensive information.

 

General Chemistry Jeopardy games - a collection from U. Pittsburgh

 

Chemistry Trivia Quizzes - this site provides access to a variety of quizzes from different sources.

 

"Story Problems" - some practical advice for those addicted to "plug-and-chug".

 

Chemistry Problems - worked examples - This About.com site has a fair selection.

 

Doc Brown's Chemistry Clinic- general review/revision site for UK GCSE, AS and A2 chemistry and USA/Canada grades 9-12. Revision notes, multiple choice tests, structured questions, graphics and extensive links to useful and interesting CHEMISTRY sites. One site speciallity is the structure and naming of organic compounds.

 

ChemistryCoach is a high school course support page of enclyclopedic proportions. Authored by Bob Jacobs of Wilton High School, this well-organized site contains hundreds of links that will be of interest to students at both the high school and first-year college levels.

 

ChemTutor covers a variety of topics - aimed mainly at HS and AP Chemistry.

 

General Chemistry Virtual Textbook - A reliable set of lecture notes covering a complete college-level course by Michael Blaber of Florida State U. Look in the left-hand frame to see what topics are available.

Merlin's Principles of Alchemy is a chemistry hypertextbook in the form of a large set of HTML files that users download and then view with their Web browsers off-line. It is organized in an interesting way, and is intended to support users having a wide range of backgrounds and capabilities, including home-schoolers and adult learners. There is a nominal charge for downloading the material.

 

Science Help Online Chemistry Lessons - a nice set of lessons and reference materials by Greg Curran of Fordham Preparatory School.

Quantum theory and the atom - a well-organized and understandable set of Web pages covering quantum mechanics and its applications, including such practical ones as cat scans and microwave ovens. Well worth a look!

 

Virginia Tech's HyperMedia site has some nice > General Chemistry tutorial pages.

 
 

Top

 
 
 
  Analytical Chemistry Topics  
 

AtomicSpectroscopy

AutomatedMethods

Chemical Sensors

Chemometrics

Chromatography

Electrochemistry

Electron Spectroscopy

Electrophoresis

ElementalAnalysis

Good Practices [GLP/GMP]

Lab Info Management Systems

Mass Spectrometry

Materials Science

MiscellaneousTechniques

Nuclear Magnetic Resonance

Optical Molecular Spectroscopy

Radiochemical Methods

Sample Preparation

Standardization

Surface Analysis

Thermal Methods

X-Ray Spectroscopy

 
  Information Resources  
 

Departments on the Web

e-mail List Servers

Gopher News Servers

Information Retrieval

Instrumentation Companies

Meetings and Short Courses

Miscellaneous

Newsgroups

Non-profit Organization WWW Sites

On-Line Journals

On-Line Tutorials

Other Information Resources

Scientific Literature Sources

Software for Analytical Chemistry

 
 

Top

 
 
 
  Inorganic Chemistry Topics  
   
 

Top

 
 
 
  physical  
  Organic Chemistry Topics  
  Thermodynamics and Kinetics
Chemical Structure Drawing Software: Spectroscopy Tools:
 • SDBS: a searchable database of about 30,000 compounds with a variety of spectra: mass, 1H-NMR, 13C-NMR, and IR
 • Spectroscopic Tools at the University of Potsdam:
  • chemical shift tables (1H, 11B, 13C, 15N, 17O, 19F, 31P)
  • 1H Wizard: input ppm, get assignment
  • IR Wizard: input cm-1, get assignment
  • MS Wizard: input mass, get fragment structures
  • 13C Database: input ppm, get molecules that have this peak in their spectrum
 • Infrared Spectroscopy for Organic Chemists Web Resources
Spectroscopy Tutorials: Organic Reaction Mechanisms: Substitution and Elimination Reactions: Organic Flash Cards: Polymers: Stereochemistry and Molecular Models: Organosulfur Chemistry
 • Skunk Defensive Secretion (William Wood, Humbolt State) History and chemistry of skunk musk (Does not require Virtual Stink plug-in)
Pharmaceutical and Medicinal Chemistry Other Sites of Organic Interest:
 
 

Top

 
 
 
  physical  
  Physical Chemistry Topics  
 

NIST: Constants, Units and Uncertainty - excellent physical chemistry resource!
NIST: Chemistry Web Book - useful physical data (useful for assignments)
Korean Physical Chemistry Animations - Play with these interactive animations
NTNU Virtual Physics Laboratory - Javascript animations demonstrating a variety of concepts
UCI Physical Chemistry Applets - Java animations from the U. of California at Irvine
Chemistry Java Applets from UC Davis - Large collection of applets (some of which do not function)
PSIgate - Physical Sciences Information Gateway - great collection of web resources
Useful Information for 59-240 - physical constants, units, etc.
Periodic Table of the Elements - printable, from www.webelements.com
Printable Table of Physical Constants - useful for homework problems
Equation Summaries - Collections of problems useful for problems and exams, from Atkins
Summary of Partial Differentials and Other Useful Mathematics - pdf format

 

59-240 Animation Page - a collection of phys. chem. animations "borrowed" from the internet
Gas Law Tutorial Index
- excellent set of animations and figures about basic properties of gases
Ideal Gas Law - A Javascript animation by Aspire - try increasing and decreasing the temperature
Phase Diagrams - Ceramic Webbook by NIST, all sorts of useful definitions and illustrations larrownew.gif (2130 bytes)
Atkins Physical Chemistry Website - website for the 7th edition with some extra tools & information

Robert Boyle - Boyle's Law, Ideal Gases
Jacques Charles - Charles' Law, Ideal Gases, Hot Air Balloons!
John Dalton - Atomic Theory, Partial Pressures, Laws of Definite and Multiple Proportions
James Clerk Maxwell - Electromagnetic Theory (Maxwell's equ'ns), Statistical Distributions in Gases
Ludwig Boltzmann - Statistical Mechnanics
J.D. van der Waals - van der Waals interactions, general equation of state for gases