10 مهر

کسب رتبه اول پوستر دکتر محمد قلی نژاد، محمود افراسی و دکتر ناصر نیک فرجام

پوستر ارائه شده توسط دکتر محمد قلی نژاد، محمود افراسی و دکتر ناصر نیکفرجام در اولین کنفرانس کاتالیست ایران در تاریخ 10- 11 شهریور1397 در دانشگاه زنجان تحت عنوان

Magnetic Crosslinked Copoly(ionic liquid) Nanohydrogel Supported Palladium Nanoparticles as an Efficient Catalysts for the Selective Aerobic Oxidation of Alcohols

در بین پوسترهای ارائه شده در کنفرانس، رتبه اول را کسب نموده است.
دانشکده شیمی این موفقیت را به گروه تحقیقاتی آقای دکتر قلی نژاد تبریک گفته، برای ایشان و اعضای گروه مربوطه آرزوی موفقیت های روزافزون دارد.