20 مهر

نقد کتاب دکتر یوسف ثبوتی در روزنامه شرق

نقد کتاب دکتر یوسف ثبوتی با عنوان " نسبیت: خاص و عام ، درس نامه ای عالی در دستگاه مختصات آموزش عالی ایران" در صفحه 9 شماره 3265 روزنامه شرق مورخ 19 مهر 1397 به چاپ رسیده است.