دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک>
دانشکده فیزیک
 
 

دفاعيه دكتري

مدل سازی حرکت و کموتکسی آمیب دیکتیوستیلیوم

زهرا عیدی

استاد راهنما: محمد خرمی - فرشید محمد رفیعی

دانشکده فیزیک

تاریخ: ۱۳۹۶-۷-۱۹

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه

خلاصه: حرکت آمیبی معمول ترین نوع حرکت در سلول های یوکاریوت است. این حرکت ساختارمند در تک سلولی های آمورف به طور گسترده دیده می شود. یک سازواره ی مدل برای پژوهش در زمینه ی حرکت سلول های یوکاریوت آمیب دیکتیوستیلیوم است که بسیاری از ویژگی های زیستی آن مانند مسیرهای بیو شیمیایی داخلی با سلول های پستانداران مشترک است. این آمیب وقتی گرسنه باشد نوعی حرکت جهت مند به سمت ماده ی شیمیایی جاذب آدنوزین مونوفسفات حلقوی انجام می دهد. به طور کلی این نوع حرکت جهت مند در پاسخ به وجود یک محرک شیمیایی خارج از سلول، کموتکسی نامیده میشود. فرایند کموتکسی در بسیاری از فرایندهای زیستی مثل بهبود زخم، لقاح، جنین زایی و فراگسترش سرطان از اهمیت به سزایی برخوردار است. رساله ی دکتری من به مدل سازی حرکت و کموتکسی سلول های دیکتیوستیلیوم هم در حضور و هم در غیاب مواد محرک شیمیایی می پردازد.