25 اردیبهشت

شرکت دانشکده علوم زمین در کنفرانس ژئوفیزیک

دانشجویان و استید دانشکده علوم زمین با تعداد کل 36 مقاله در هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران که در تاریخ 18 و 19 اردیبهشت ماه سال جاری در تهران برگزار شد شرکت کردند. فهرست مقالات ارایه شده در زیر آمده است.