27 اردیبهشت

اعطای گرنت پژوهشی جندی شاپور 1396 از طرف مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دو گروه از اساتید دانشکده علوم زمین

دو گروه از اساتید دانشکده علوم زمین موفق به اخذ دو گرنت پژوهشی جندی شاپور هر کدام به مبلغ دویست میلیون ریال از طرف مرکز مطالعات بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شدند. مبلغ گرنت برای هزینه مسافرت علمی اعضای ایرانی تیم¬های تحقیقاتی به کشور فرانسه خواهد بود. اعضای گروه اول شامل مریم هنرمند، ایمان منصف، عبدالرضا قدس، قاسم نباتیان (عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان) و Beate Orberger از Universite Paris-Sud هستند. عنوان پروژه گروه اول "بررسی جایگاه ژئودینامیکی مجموعه دگرگونی نئوپروتروزوئیک پایانی همراه با کانه¬زایی آهن در ناحیه تکاب، شمال غرب ایران" است. اعضای گروه دوم تحقیقاتی شامل زهرا موسوی، اسماعیل شبانیان، مهتاب افلاکی و مجید عباسی (عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان) و Andrea Walpersdorf از Universite Grenoble Alpes هستند. عنوان پروژه گروه دوم "تعیین رفتار گسله¬های فعال شرق ایران برای ارزیابی خطر لرزه¬ای با استفاده ازترکیب داده¬ها و مدلهای ژئودزی (GPS and InSAR) و تکتونیک" است.