سمینارها

دفاعيه کارشناسی ارشد
سنتز کربن های مزوحفره منظم غنی از نیتروژن و گوگرد و کاربرد آن ها به عنوان بستر برای تثبیت نانوذره های روتنیم در واکنش اکسایش هوازی الکل ها و آمین ها
محسن حیدری روچی، دانشکده شیمی
21 آبان ،
ساعت 10
استاد راهنما: بابک کریمی
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه

دفاعيه کارشناسی ارشد
سنتز و شناسایی شبکه های نانومتخلخل مایع یونی مغناطیسی با اتصالات عرضی و کاربرد آن ها برای تثبیت نانوذرات فلزی در واکنش های اکسایش هوازی الکل ها و آمین ها
سپیده عسگری، دانشکده شیمی
22 آبان ،
ساعت 15:30
استاد راهنما: بابک کریمی
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه

دفاعیه دکتری
دستکاری پرتوهای حامل تکانه‌ی زاویه‌ای مداری
سیده فائزه موسوی، دانشکده فیزیک
26 آبان ،
ساعت 14
استاد راهنما: رحمان نوروزی
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه

دفاعیه دکتری
پیش‌بینی ساختارهای بلوری با استفاده از پتانسیل‌های شبکه عصبی مصنوعی
سمیه فرجی نافچی، دانشکده فیزیک
30 آبان ،
ساعت 14:30
اساتید راهنما: سید علیرضا قاسمی - پروفسور اشتفان گوئدکر
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه

دفاعیه دکتری
بررسی برهمکنش‌های الکتروستاتیکی سامانه‌های یونی محصور بین صفحات موازی رسانا و ارتقای توصیف‌گرهای اتمی برای سامانه‌های چند مولفه‌ای
ثمره رستمی، دانشکده فیزیک
30 آبان ،
ساعت 10
اساتید راهنما: سید علیرضا قاسمی - احسان ندایی اسکوئی
مکان: آمفی تئاتر دانشگاه