دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده ریاضی>
دانشکده ریاضی
 
 
هیات علمی
نام

Email:username[at]iasbs.ac.ir

اتاق تلفن علائق تحقیقاتی
1 بهاره اختری

b.akhtari

33155055

2 اسماعیل اسدی

easadi

237

33155088

3 پروانه جوهری ناد

p.joharinad

4 سلمان خدائی فر

s.khodayifar

415

33155087

5 بهنام خسروی

b.khosravi

104

33155090

6 علیرضا خواستان

khastan

113

33155113

7 حسن داداشی آرانی

dadashi

5115

33155115

8 منوچهر ذاکر

mzaker

105

33155071

9 جمال روئین

rooin

097

33155104

10 رشید زارع نهندی

rashidzn

109

33155109

11 فضل الله سلیمانی

soleymani

5060

000000000

12 علی طاهرخانی

ali.taherkhani

108

33155108

13 محمد حسین علیزاده

m.alizadeh

33155081

14 محمد فرخی درخشنده قوچان

farrokhi

212

33155082

15 علی فروش باستانی

bastani

106

33155106

16 آرش قربانعلی زاده خانقاه

ghorbanalizadeh

110

33155110

17 سعید کرمی زرندی

s.karami

105

33155105

18 شهلا ملاحاجلو

molahajloo

112

33155112

19 میثم میثمی صدر

sadr

086

33155086

20 خدیجه ندائی اصل

nedaiasl

33155053

21 عباس نصراله نژاد

abbasnn

085

33155085

22 بهزاد نعمتی سرای

bn.saray

000000

23 اشکان نیک سرشت

nikseresht

33155135

24 سعاد ورسائی

varsaie

107

33155107,331550

25 علی اکبر یزدان پور

yazdan

089

33155083

مسئول دفتر
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن
ریحانی, زلیخا
reihany
047 ساختمان رياضي 33155047