سخنران مدعو

انرژی جهانی و تغییر اقلیم

حسین غریبی

(از گروه شیمی فیزیک دانشگاه تربیت مدرس)

تاریخ: ۱۳۹۶-۸-۱

زمان: ۱۵:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه