گروه پژوهشی بیوفیزیک و بیوشیمی
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن علایق تحقیقاتی
سعید عمادی

emadi

علوم زیست 307

3315-3306

Protein Aggregation and Amyloid Formation, Enzyme Activity and Immobilization, …

حسین فضلی

fazli

فیزیک 216

3315-2216

Polymer physics, biological soft matter, frustrated systems, …

فرشید محمدرفیعی

farshid

فیزیک 023

3315-2023

Physics of Biological and Soft Matter , …

علی نجفی

najafi

فیزیک 115

3315-2115

لیلا حسنی

hasani

علوم زیست 315

3315-3315

شیوا اکبری بیرگانی

sh.akbari

علوم زیست 305

3315-2115

تکنولوژی ارگانوئید، مطالعه تمایز و آپوپتوز سلولی …

گروه پژوهشی نانومواد
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن علایق تحقیقاتی
بابک کریمی

karimi

شیمی 225

3315-3225

محمدرضا کلاه چی

kolahchi

فیزیک 113

3315-2113

Theoretical condensed matter, Frustrated systems, Josephson-junction arrays…

سعید عابدین پور هرزند

abedinpour

فیزیک 215

3315-2215

Theoretical Condensed Matter Physics …

سیدعلیرضا قاسمی

aghasemi

فیزیک 220

3315-2220

علی قربانزاده مقدم

aghorbanz

فیزیک 221

3315-2221

Quantum Transport in Nanostructures, Superconductivity, Two-dimensional materials, Spintronics, Single Electron Effects …

فائقه حاجی زاده

hajizade

فیزیک 013

3315-2013

تله‌اندازی نوری ذرات میکرونی و نانومتری، تکنیک‌های جدید میکروسکوپی نوری، نانواپتیک …

جعفر مصطفوی امجد

mostafavi

فیزیک 016

3315-2016

گروه پژوهشی مدل سازی ریاضی
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن علایق تحقیقاتی
احسان ندایی اسکویی

nedaaee

فیزیک 217

3315-2217

علی فروش باستانی

Bastani

ریاضی 106

3315-5106

Numerical Analysis, Stochastic Computation, Financial Mathematics…

ابراهیم انصاری

ansari

علوم رایانه 219

3315-3380

علیرضا خواستان

khastan

ریاضی 113

3315-5113

Numerical Analysis, Fuzzy Differential Equations. …

منوچهر ذاکر

mzaker

زیاضی 105

3315-5071

پروانه جوهری ناد

p.joharinad

ریاضی

هندسه ریمانی و فینسلری، ساختاهای همیلتونی، میدان های برداری همدیس ، فضاهای اینشتینی، هندسه گسسته و توپولوژی کاربردی …

بهاره اختری

b.akhtari

ریاضی

3315-5055

سعید کریمی زرندی

s.karimi

ریاضی 105

3315-5105

محمد فرخی درخشنده قوچان

farrokhi

ریاضی 212

3315-5082

پوشش و افراز گروه‌ها، تجزیه گروه‌ها، خودریختی گروه‌ها، نظریه احتمالی گروه‌ها، مشبکه زیرگروه‌ها، گراف‌های کیلی، دنباله‌های بازگشتی، نمودارهای ون، …

بهزاد نعمت سرای

bn.saray

ریاضی

،موجک و کاربردهای آن پردازش تصویر، روش‌های محاسباتی، روش‌های طیفی، …

اشکان نیک سرشت

nikseresht

ریاضی

3315-5135

زیرمدول های اول، نظریه تجزیه در حلقه های جابه جایی و مدول ها، جنبه های ترکیبیاتی جبر جابجایی، کدهای برروی حلقه های جابه جایی متناهی …

گروه پژوهشی شیمی سبز
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن علایق تحقیقاتی
بابک کبودین

kaboudin

شیمی 220

3315-3220

حمید عبداللهی

abd

شیمی 122

3315-3122

محمد قلی نژاد

gholinejad

شیمی 222

3315-3222

محمدمهدی نجف پور

mmnajafpour

شیمی 201

3315-3201

Bioinorganic chemistry …

فهیمه ورمقانی

f.varmaghani

شیمی 125

3315-3125

مدیریت
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن
احسان ندایی اسکویی (ریاست پژوهشکده)

nedaaee

فیزیک 217

3315-2217