تاریخ

دوشنبه 30 مهرماه 1397

محل برگزاری

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مسئول هماهنگی

محسن امیر 09127418170


زمان باقیمانده تا برگزاری

درباره برنامه

کارگاه

اصول، سبک ها و شیوه های
تولید محتوا برای
شبکه های اجتماعی مجازی


کارگاه اینترنت اشیا و کاربردهای آن در روابط عمومی

هماهنگی سفر

جهت هماهنگی اسکان و سفر

(024) 33152255 تلفن
همراه 09127418170
محسن امیر
کارشناس روابط عمومی

زمان بندی

برنامه زمانی برقراری نشست
صرف صبحانه:    08:45 - 07:30
شروع جلسه:    09:00
ناهار و نماز:    12:30
شروع کارگاه:    14:00
خاتمه برنامه:    16:00

پوستر

poster

سخنرانان برنامه

rezaei
دکتر مسعود رضائی

مشاور پارک

pahlevani
دکتر پیمان پهلوانی

استاد دانشگاه

حامیان برنامه

ravabet3 technopark iasbs msrt